Mục được đánh dấu với thẻ "khung sắt bảo vệ cửa sổ":